FacebookYoutube
тел.: 032 682 290

"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Детска градина „Маргаритка“ участва в Проект BG05M20P001-2.010- 0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 03.10.2021 г.

Заложили сме на усъвършенстване на уменията да работа с дигитални платформи и възможности за обучение на родители, желаещи да участват съвместно с учетелите.
С това ще се улесним и работата при обучението от разстояние и ще дадем възможност на родителите да станат партньори в учебно- възпитателния процес.
Директор на ДГ „Маргаритка“
Тодорка Бакърджиева


---------------------------------------------------www.eufunds.bg----------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 20/4-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.