FacebookYoutube
тел.: 032 682 290

Проект "Образование за утрешния ден"

Анонс

Детска градина „Маргаритка“ участва вПроект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 3.2

            Педагогическите специалисти се насочват към усвояване на дигитални технологии за подготовка на интерактивни занимателни игри в условията на детската градина за работа с деца от 3 до 7 годишна възраст.

            Имайки предвид бързите темпове на развитие на новите технологии и възможностите, които те предлагат, обучението по проекта ще даде възможност за по-добра организация на учебно-възпитателният процес в детската градина. С това ще се улесни и работата при обучението от разстояние.

Идеята ни е да създаваме и използваме учебно съдържание, съгласно образователните стандарти, което да повиши интереса на децата към опознаването на света около тях

Изготвил:           

Тодорка Бакърджиева

Директор на ДГ „Маргаритка“