FacebookYoutube
тел.: 032 682 290

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРГАРИТКА“,

 град Пловдив, район „Източен“ 

 

             От 25.08.2019г. педагогическите специалисти от детската градина „Маргаритка“ работят активно по проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

             Първоначално бяха сформирани 8 групи с деца от подготвителнити групи, за да се затвърдят познанията им по български език и възможностите за общуване с връсниците. Малкият брой деца /от 3 до 5 деца/ позволи на учителите да създадът атмосфера за обучение и поткрепа на децата с дефицити.

            През м. Октомври 2020г. увеличихме групите на 11 като включихме и деца от първа и втора възрастова група с цел от най-ранна възраст да започнат да усвояват и натрупват умения за разговор с учителите и връсниците си.

            Системно се затвърдява учебният материал, като се набляга на итрово- познавателният модел за „учене чрез игра“ и съприживяване на емоциите в играта.

Прикачени документи

REACT Анонс